Vastgoedfonds

Investeren in DOMUS4U

DOMUS4U functioneert binnen het kader van het Gespecialiseerd Vastgoedbeleggingsfonds (GVBF) in België. Dit model biedt investeerders de mogelijkheid om te investeren in zowel binnen- als buitenlands vastgoed met een aangepast fiscaal regime.

Het juridisch kader van het DOMUS4U-fonds

Beleggen in een GVBF is uitsluitend voorbehouden voor in aanmerking komende institutionele en professionele beleggers.

De belangrijkste eigenschappen:

 • Het betreft een gesloten vastgoedbeleggingsfonds (d.w.z. een investeringsfonds met vast kapitaal), dat slechts onderworpen is aan een zeer beperkt aantal regelgevende verplichtingen.
 • De GVBF dient vanaf het einde van het tweede boekjaar te beschikken over een vastgoedportefeuille van minimaal 10 mio euro.
 • Een GVBF wordt opgericht voor slechts 10 jaar. Eventueel is het wel mogelijk om deze termijn te verlengen met opeenvolgende termijnen van telkens maximaal 5 jaar (bij beslissing van een buitengewone algemene vergadering en unanimiteit van de aanwezige stemrechten).
 • Het fonds belegt op collectieve wijze in vastgoed, in de brede betekenis van het woord, maar zonder verplichte diversificatieverplichtingen, noch bepaling van een maximale schuldgraad.
 • Het fonds heeft een jaarlijkse uitkeringsverplichting van minstens 80% van zijn winsten. De fiscale consequenties in hoofde van de investeerder zijn afhankelijk van diens eigen fiscale situatie.
 • De GVBF is formeel onderworpen aan vennootschapsbelasting, maar met een lagere belastbare basis. Opbrengsten uit beleggingen (huuropbrengsten, meerwaarden, dividenden en intresten) zijn niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting. De GVBF is wel onderworpen aan een jaarlijkse ‘abonnementtaks’ van 0.01%.
 • Een GVBF mag niet aan vastgoedontwikkeling doen, tenzij voor eigen portefeuille.

Ons beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid betreft het aankopen, verhuren en verkopen van residentieel vastgoed, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. Het accent ligt (quasi) uitsluitend op residentieel vastgoed. Er wordt aan ‘volume-aankoop’ gedaan, waardoor op het moment van acquisitie de prijs het vastgoed lager is dan de (particuliere) marktwaarde.

Aankopen dienen te voldoen aan minimaal volgende criteria:

 1. Het beoogde minimaal huurrendement moet minimaal 3,50% bruto zijn t.o.v. de verwervingskost.
 2. Nieuwbouw, duurzaam opgetrokken en klimaatvriendelijk.
 3. Bestaand vastgoed, kwalitatief onderhouden en duurzaam (laag E-peil,…).
 4. Studentenhuisvesting wordt uitgesloten.
 5. Bij voorkeur minimaal 10 entiteiten op één locatie.
 6. Gesitueerd in “centrumsteden” of regio’s met een hoog verhuurpotentieel.

Huursparen, een maatschappelijk verantwoorde manier van investeren

Voor een groot deel van de bevolking wordt het aankopen van een eigen woning steeds moeilijker. Door hoge inflatiecijfers en ongeziene energieprijzen wordt deze groep steeds groter. Om een antwoord te bieden aan dit maatschappelijk probleem biedt DOMUS4U een deel van het vastgoed aan met een “huur-koop” formule.

Huurkoop is een sociaal-maatschappelijke woonoplossing voor de particuliere huurmarkt. Mensen die nu geen woonst kunnen kopen, kunnen dit op termijn wel. Concreet betekent dit dat de helft van de huur kan aangewend worden als voorschot op de aankoop binnen een termijn van 5 jaar.

De belangrijkste eigenschappen:

 • Maatschappelijk kader

  Door te investeren in DOMUS4U investeert u in een maatschappelijk karakter met rendement. Op een structurele manier helpt u de bovenstaande doelgroep met het verwezenlijken van hun droom, het aankopen van een woonst. Daarnaast zorgt u mee voor de vergroening van de residentiële vastgoedmarkt.

  Binnen DOMUS4U bieden we enkel goed geïsoleerde woningen aan, waardoor huurders besparen op energiekosten en meer kunnen sparen voor de huurkoop.
 • Huurderskwaliteit

  We zetten in op een stabiel en goed huurderspubliek die expliciet de intentie heeft eigenaar te worden van een eigen woonst. Voorbeelden zijn jonge koppels zonder voldoende eigen middelen om een hypohecair krediet te bekomen, singles met beperkte spaarcapaciteit en personen die door levensomstandigheden hun woonsituatie moeten aanpassen.
 • Meerwaarde voor de huurder en de verhuurder

  • De huurder weet tegen welke prijs hij de woonst kan aankopen én welk deel van de huur in mindering gebracht zal worden.
  • De huurder heeft meer tijd om startkapitaal op te bouwen en om een betere financiering te kunnen bekomen.
  • Het deel dat de huurder spaart via huursparen wordt gezien als eigen inbreng, wat nodig is voor de financiering.
  • De gesaldeerde huurprijs is vele malen lager dan de “reguliere” huurprijs.
  • De huurder is gemotiveerd om veel zorg besteden aan het huurpand, vermits deze expliciet de intentie heeft om te kopen.
   De huurder is gemotiveerd om stipte betaling van de huurgelden na te streven om het recht op aankoop niet te verliezen.
  • Het verloop onder huurders zal beduidend minder zijn dan in de klassieke verhuurmarkt.
  • De huurder betaalt nominaal iets meer huur, waardoor het intern rendement voor de verhuurder ook aantrekkelijk blijft.
  • Als de huurder toch niet ingaat op een aankoop, dan wordt de verhoogde huur verworven door de verhuurder (=DOMUS4U).

Acceptatiebeleid

Het acceptatiecomité – bestaande uit minstens 3 aandeelhouders én een vaste vertegenwoordiger van Urbis Vastgoedgroep – beslist over vastgoedinvesteringen binnen gestelde grenzen. Minimaal de meerderheid van de leden van het acceptatiecomité moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn om rechtsgeldig te vergaderen. Het acceptatiecomité beslist bij gewone meerderheid over investeringen, met Urbis als doorslaggevende stem bij gelijkheid.

Elk voorstel tot aankoop krijgt een digitaal rapport met volgende informatie:

 • Perceel (oppervlakte, kadastrale gegevens, adres, oriëntatie, bestemming,…
 • Bij nieuwbouw(woningen) : kopij bouwvergunning, waarderingsverslag, EPC-certificaat, keuringsattesten, opleveringsverslagen, fotomateriaal, ontwerp aankoopakte,…
 • Voorgestelde koopprijs met onderbouwing op basis van grondwaarde, constructie kost en verhuurwaarde.
 • Een becijferd investeringsvoorstel door Urbis Vastgoedgroep met inbegrip van de financieringswijze én de verwachte impact op het totaal rendement van het fonds.

Uitkeringsbeleid

DOMUS 4U verdeelt ten minste 80% van het netto courant resultaat en de gerealiseerde meerwaarden op vastgoed.

Ontbinding DOMUS4U

De vennootschap heeft een duur van 10 jaar vanaf haar inschrijving op de lijst van Gespecialiseerde Vastgoedbeleggingsfondsen bij de FOD Financiën. Bij het einde van deze termijn wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

De periode van 10 jaar kan worden verlengd met opeenvolgende termijnen van 5 jaar bij besluit van de buitengewone algemene vergadering met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen, indien de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering en op voorwaarde dat statutair zaakvoerder Urbis toestemt.

Metal ballpoint pen lying on documents in numbers on table closeup. Accounting and statistics concept
Heeft U interesse in vastgoed, maar geen tijd of zin om zelf in te staan voor de aankoop of voor het beheer?

Laurent Delvauxstraat 2
9000 Gent

0495 87 70 00
info@urbis.be

Over ons

Duurzaam investeren in residentieel vastgoed. DOMUS 4U maakt deel uit van Urbis Vastgoedgroep.

Meer info

©2023 DOMUS 4U · Privacybeleid · Cookiebeleid

Contact

Maak een afspraak

Wenst u een afspraak of meer informatie over DOMUS4U? Laat uw gegevens na en wij contacteren u zo snel mogelijk.